Πρωτοφανής επιτυχία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή αρένα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ως η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για θέματα έρευνας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Κύπρος έχει σημειώσει μια τεράστια επιτυχία στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», εξέλιξη που αναμένεται να συνεισφέρει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του ερευνητικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο μέσα στα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της Δράσης “Teaming for Excellence” η οποία στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία, η χώρα μας, με πληθυσμό που αγγίζει μόλις το 0.3% του συνόλου του πληθυσμού των χωρών που συμμετέχουν στην Δράση, κατάφερε να εξασφαλίσει 9 προτάσεις σε σύνολο 30 προτάσεων που προκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλ. ποσοστό 30%). Οι προτάσεις αυτές, σε μια πρώτη φάση, θα λάβουν χρηματοδότηση της τάξης των 0,4 εκ. εκάστη για την ετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας. Οι φορείς από την Κύπρο που υπέβαλαν τις επιτυχημένες αυτές Προτάσεις περιλαμβάνουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Τμήματα του Δημοσίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, από τις πρόσθετες 6 Προτάσεις που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο (reserve list), οι 3 είναι Κυπριακές.

Οι Κυπριακές Προτάσεις επιλέγηκαν μέσα από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ, όπου είχαν υποβληθεί συνολικά 208 Προτάσεις από τις επιλέξιμες χώρες που είναι τα 13 Κράτη Μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004 (Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία, Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία και Κροατία), η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, καθώς και 11 από τα τρίτα κράτη που είναι συνδεδεμένα με τον «Ορίζοντα 2020» (περιλ. της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αλβανίας και της Τυνησίας).

H επιτυχία αυτή αντανακλά το υψηλότατο επίπεδο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Κύπρο. Είναι επίσης αποτέλεσμα της μεγάλης σημασίας που προσδίδει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη του τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας ως κινητήριας δύναμης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση της ελκυστικότητας της Κύπρου στον τομέα της Ε&Κ, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων, για την δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης και για την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Η Κυπριακή Κυβέρνηση παρείχε πολιτική στήριξη στις Προτάσεις μέσω της ΓΔ ΕΠΣΑ. Σημειώνεται ότι οι Προτάσεις που θα επιλεγούν για να προχωρήσουν στη φάση υλοποίησης θα λάβουν περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τάξης των €15 εκ. εκάστη, καθώς και αντίστοιχη χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Της θετικότατης αυτής εξέλιξης είχε προηγηθεί η επιτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου, και πάλι στα πλαίσια της Δράσης “Teaming for Excellence”, να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους €15 εκ. έτσι ώστε το Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ, με την ανάλογη οικονομική συνδρομή της Κυπριακής Κυβέρνησης, να μετεξελιχθεί σε Κέντρο Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

21 Μαρτίου 2017

Share this post